پرش لینک ها

ردیابی حرکت در سیستم دوربین مدار بسته 3

مزاحم می تواند هشدار دهد و هشدار باید خارج از دید دوربین مدار بسته قبل از نمایش باشد. اپراتور فقط صفحه نمایشی سیاه را می بیند و نسبت به آنچه بعدا انجام می شود اطمینان کافی ندارد. برای غلبه بر این موضوع زمان بررسی، بسیاری از سیستم های VMD دوربین مدار بسته تصاویر متوالی با یک یا دو فریم گرفته می شوند.

این اولین دید روی صفحه نمایشی قبلی است. اپراتور ممکن است صفحه اولیه هشدار را با جزئیات بیشتر بررسی کند.

اصل عملیاتی VMD در دوربین مدار بسته

در توصیفاتی که به دنبال مرجع برای فریم ویدئو ایجاد می شود. برخی سیستم ها از فریم ها و برخی از فیلدها استفاده می کنند، برخی از این سیستم ها می توانند مابین هر دو انتخاب شوند. این موضوع برای دستگاه های ذخیره به کار می رود.

ردیابی ویدئو متحرک روش الکترونیکی است که در میدان دید دوربین مدار بسته تغییر می کند. در ساده ترین شکل با ذخیره روی یک فریم اطلاعات ویدئویی و مقایسه فریم بعدی قابل حصول است. تغییر ردیابی شده در ولتاژ ویدئویی متفاوت می باشد و در واقع باعث تغییر روشنایی در صفحه نمایش می شود. هشدار تا زمانیکه فریم بعدی تغییر را تایید کند، نادیده گرفته می شود یا نه، اگر به عنوان یک تغییر روشن درون صفحه نمایشی در نظر گرفته شود سپس هشدار ایجاد می شود. این موضوع باعث تماس نزدیک و فعالسازی دستگاه هشدار دوربین مدار بسته می شود یا باعث می شود سوئیچر دوربین مدار بسته ای را انتخاب کند که حرکت را ردیابی می کند.  مدلسازی فرایند ممکن است حدود یک پنجم ثانیه و یک ثانیه برای ردیابی تغییر وابسته به تغییر روشنایی برای مزاحم زمان گیر باشد. هرچند مزاحم ممکن است انسان یا موش باشد. سیستم نمی تواند تمایزی مابین آن دو ایجاد کند. بعلاوه زمان هشدار نمایش داده شده روی صفحه نمایشی می تواند خارج از دید باشد، چنانچه صفحه نمایشی بطور مداوم ضبط شود حتی می تواند مرور شود اما این مرور ممکن است در اقدام به عمل موثر باشد.

داهوا