صفحات نمایش دوربین مدار بسته 2

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته 14

تصویر در تصویر، سیستم ساده ای است که یک صفحه نمایش می تواند به دیگری افزوده شود. خروجی های به کنترل کننده اجازه می دهند یک دوربین مدار بسته را به عنوان صفحه اصلی طراحی کند. دوربین دیگر به عنوان تزریق تصویر دیگر طراحی می شود. تصویر چسبیده شده ممکن است در موقعیت خود قرار گرفته یا هر جای دیگری روی صفحه نمایش نشان داده شود. معمولا دوربین مدار بسته، تصویر را به صورت فول اسکرین نمایش می دهد.
کنترل های نرمال برای تصاویر چسبیده به هم این موارد هستند: اندازه عمودی، اندازه افقی، موقعیت افقی و موقعیت عمودی. توجه کنید که فقط تصویر چسبیده شده ممکن است تغییر کند، پس زمینه دوربین مدار بسته معمولا به صورت فول اسکرین نمایش داده می شود. توجه کنید جایی که تصویر چسبیده شده آنالوگ است، دوربین ها نیاز به همزمان سازی دارند. این موضوع می تواند از ژنراتور همزمان بیرونی یا دوربینی که می تواند به صورت همزمان تصویربرداری کند، استفاده شود.

انشعابات صفحه نمایشی دوربین مدار بسته

این انشعابات مشابه افزونه تصویر به تصویر هستند که صفحات نمایشی هر دو دوربین مدار بسته می تواند با ایجاد یک ترکیب مفید تطبیق یابد. انشعاب صفحه نمایشی به ترکیب دو دوربین اشاره دارد. انشعاب می تواند به شکل افقی یا عمودی مرتب شود. درجه همپوشانی دوربین می تواند منطبق بر صفحه نمایشی باشد. انشعابات صفحه نمایشی نیازمند دوربین هایی برای همزمانی است.
انشعابات صفحات نمایشی چهارگانه همانطور که از نامش پیداست تصویر چهار دوربین مدار بسته را روی یک صفحه نمایشی نشان می دهد. اکثر این انشعابات تصویر دیجیتالی نامناسبی را پردازش و به تصویر می کشند. به این معنی که لزوما همزمانی دوربین ها و تصاویر دیجیتالی در یک چهارم تصویر به صورت فشرده نمایش داده می شوند.
ویژگی هایی که ممکن است برای انشعابات صفحه نمایشی چهارگانه در دسترس باشد برای بررسی مدل های بخصوص ضروری است.