پرش لینک ها

صنعت دوربین مدار بسته

بازار جهانی دوربین مدار بسته تلویزیونی و سیستم های نظارتی ویدئویی پروژه ای است که از بیلیون ها دلار آمریکایی از سال 2020 فراتر رفته است. با افزایش تقاضا از سوی دولت ها در عرض جهان و درگیری تکنولوژی های هدفمند برای بهبود کارشناسی عملکرد و تاثیر عملیاتی هر روزه استفاده بیشتری از این سیستم ها می شود.  نیاز به تضمین ایمنی و امنیت عمومی مردمان و زیرساخت عمومی بخش دولتی، مشتریان اصلی دوربین مدار بسته تلویزیونی و سیستم های نظارتی ویدئویی هستند. همچنین ساختارهای بازرگانی و خانگی شاهد افزایش اجراییاتی به منظور دریافت تهدید هر نوع سرقت و خشونت، فعالیت جنایی و تروریسم می شوند. آسیا بزرگترین و سریع ترین رشد بازار جهانی در زمینه دوربین مدار بسته را به خود اختصاص داده است. افزیش سرمایه گذاری ها در بخش خارجی، افزایش فعالیت های تجاری، رشد آمار موارد جنایی، ساختار و نوع فعالیت ساکن را ایجاد کرده است. افزایش تعداد پروژه های زیرساخت شهری و تسهیلات تفریحی عمومی، بخش بهداشت و سلامت و بخش های بیمارستانی و افزایش تمرکز روی دولت های منطقه در رابطه با موضوعات امنیتی در بخش دوربین مدار بسته افزایش داشته اند.
تحقیق صورت گرفته در رابطه با دوربین مدار بسته تلویزیونی مرور جامعی از روند بازار، اجراییات، فرصت ها، چالش ها و موضوعات علاوه بر پوشش اطلاعاتی شرکت فراهم کرده است و تازه ترین اخبار و رویدادها شامل گسترش راهکاری و ابتکار محصولات است. در این مقاله به توصیفی از بزرگترین فرصت ها در فضای دوربین مدار بسته پرداختیم و تقاضای صحیحی از پیش بینی تصمیم گیری کمیتی برای ایجاد بازار موجود ایفا کردیم.
در تکمیل این مقاله لازم به ذکر است هر کسی می داند وجود این نوع دوربین های مدار بسته نظارتی تضمینی برای تجارت شماست و از اینرو مانع از بروز جنایات و حملات می شود.

داهوا