پرش لینک ها

كاربرد دوربين مدار بسته

كاربرد دوربين مدار بسته كاربرد دوربين مدار بسته در بخش هاي امنیتی:براي پیشگیری از ضرر و زيان هاي مالي و افزايش امنيت در محل كسب و كار مي توان از دوربين مدار بسته استفاده نمود . کاربری دوربين مدار بسته در بخش هاي نظارتی:از ديگر كاربرد هاي دوربين مدار بسته مي توان اشاره داشت به نظارت بر عملکرد افراد و تجهیزات .

كاربرد دوربين مدار بسته در قسمت هاي مختلف

از دوربين مدار بسته مي توان در محل هاي تجاري استفاده نمود. اما در اين قسمت بيشتر به كاربرد دوربين مدار بسته در محل هاي رايج مي پردازيم .

  • رو به روی متقاضي : يكي از اساسي ترين کاربرد دوربین مداربسته براي كارفرمايان مشاهده نظارت واحد تجاري مي باشد  خصوصا در قسمتي كه مربوط به ارتباط با متقاضي مي باشد. و براي اين بررسي نياز به نصب  يك دوربين مدار بسته درست در مقابل متقاضي وجود دارد.در صورتيكه واحد تجاري شما كوچك باشد مي توان دوربين مدار بسته را طوري نصب نمود كه امكان بررسي ورودي واحد هم وجود داشته باشد .كه پيشنهاد ما به شما در اين قسمت استفاده از دوربين مدار بسته دام مي باشد.
  • رو به روي واحد تجاری: در حالتيكه واحد تجاري شما طوري باشد كه با محل فروش فاصله داشته باشددر اين قسمت شما دوربین جداگانه اي را براي نظارت و بررسي استفاده نماييد.تا نظارت ورود و خروج افراد در واحد تجاري براي شما راحت تر باشد.پيشنهاد ما به شما در اين قسمت استفاده از دوربين ها دام و زوم و يا بولت مي باشد .
  • مقابل فروشنده: در صورتی که فروش در واحد تجاری بر عهده ي کارفرما نباشد و نیاز بر اين باشد كه عملکرد فروشنده بررسي گردد در اين بخش نصب دوربين درست در مقابل فروشنده است.
  • محوطه بیرونی واحد تجاری: گاهي بررسي محوطه بیرونی واحد تجاری از اهميت خاصی برخوردار است. بدين ترتيب در محيط امنيت بيشتري برقرار است. پيشنهاد ما به شما در اين بخش استفاده از دوربين هاي صنعتي مي باشد. حتي اگر بحث هزينه هم براي شما مهم است پيشنهاد ما به شما استفاده از دوربين هاي بولت مي باشد.
  • انبار یا قفسه ها: در صورتی که واحد تجاري و يا اداري شما مجهز به یک انبار باشد مي توانيد از دوربين هاي دام  باید برای کنترل محيط استفاده نماييد و افزايش تعداد اين دوربين ها نيز امكان پذير است.اگر براي بررسي نياز براين باشد زاويه ي خاصي مورد بررسي باشد دوربين هاي باكس با لنز هاي خارجي بهترين گزينه هستند
  • دخل: براي مطلع شدن ازحساب دقيق خود استفاده از دوربين باكس با لنز مناسب همانند مورد قبلي براي شما بهترين گزينه خواهد بود .

]]>