میدان دید FOV در لنز دوربین مدار بسته

اخبار و مقالات

میدان دید (FOV(Field Of View در دوربین مدار بسته چیست؟   به وسعت محیطی که از دریچه­ی لنز قابل مشاهده است میدان دید می­گویند که می­توان آن را به صورت افقی، عمودی و مورب اندازه گیری کرد. میدان دید با اندازه سنسور و فاصله کانونی در ارتباط است.

%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%af-fov-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%86%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87

  • در صورتی که اندازه سنسور ثابت باشد؛ هرچه فاصله کانونی بیشتر شود، میدان دید کمتر خواهد شد.
  • در صورتی که فاصله کانونی ثابت باشد؛ هرچه اندازه سنسور بزرگتر باشد، میدان دید وسیع­تر خواهد بود.
  +  اندازه سنسور با میدان دید ارتباط مستقیم دارد: ­
  • اگر اندازه سنسور کوچک باشد، میدان دید کوچک خواهد بود.
  • اگر اندازه سنسور بزرگ باشد، میدان دید وسیع خواهد بود.

%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%af-fov-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%86%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%872

+ هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، تصویر بدست آمده حالت زوم خواهد داشت در نتیجه فضای کمتری قابل مشاهده حخواهد بود. + هرچه فاصله کانونی کمتر باشد، وسعت بیشتری از محل قابل مشاهده است.   حالت­های مختلف میدان دید در لنز:

%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%af-fov-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%86%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%873

 ]]>