BLC

اگر شما بر روی اشیایی که از پشت سرش نور زیادی میتابد تمرکز کنید معمولا تیره دیده میشوند. BLC نور تابیده شده از پشت را جبران کرده و شئ شفاف دیده میشود.