HLC

جهت از بین بردن نور قوی در تصویر استفاده شده و به طور گسترده در کنترل تردد و جایی که پلاک باید به درستی مشخص شود استفاده می شود.