دوربین مدار بسته درمانی

مراکز درمانی

تکنولوژی هوشمند در بیمارستان ها موجب افزایش کیفیت مراقبت از بیماران می شود. ایمنی و امنیت پرسنل و بیماران با اقداماتی از