دوربین مدار بسته شهری

کنترل شهری

می توان گفت امنیت شهری برای دولت و مردم هر کشور بالاترین اهمیت را دارند. کنترل وزارتخانه ها، ساختمان های اداری، گمرک، مو