کنترل شهری

پروژه ها

می توان گفت امنیت شهری برای دولت و مردم هر کشور بالاترین اهمیت را دارند.

کنترل وزارتخانه ها، ساختمان های اداری، گمرک، موزه ها، حمل و نقل عمومی و دیگر اماکن عمومی شهری برای دولت بسیار مهم است.

استفاده از سیستم نظارت تصویری شهری علاوه بر پیشگیری از بسیاری تخلفات و مشکلات روزانه، هزینه پیگرد قانونی را نیز بسیار کاهش می دهد.