مراکز درمانی

پروژه ها

تکنولوژی هوشمند در بیمارستان ها موجب افزایش کیفیت مراقبت از بیماران می شود. ایمنی و امنیت پرسنل و بیماران با اقداماتی از قبیل نظارت بر مصرف دارو ها ، جلوگیری از برخورد خشن با کارکنان ، نظارت بر وضعیت نوزادان ، جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محدوده های خاص و البته ارتباط تصویری بین بیمار و ملاقات کننده ها افزایش می یابد.

از طریق دوربین ها ، نظارت تمام وقت بر بیماران بخش مراقبت های ویژه مقدور خواهد شد و نصب دوربین در آمبولانس ها موجب جلوگیری از بسیاری مشکلات در آینده خواهد شد.

نظارت بر اتاق عمل و پروسه جراحی بیمار، مشاهده نوزادان بخش NICU توسط والدین ، ضبط تصاویر جهت کاربرد های آموزشی و حفظ نتایج بدست آمده از آزمایش ها و تحقیقات نیز برای مراکز درمانی بسیار مفید خواهد بود.

سیستم تحت شبکه با قابلیت تعیین سطح دسترسی از بخش های مختلف برای این مراکز پیشنهاد می شود.