فروشگاه ها

پروژه ها

مطمئنا مقابله با سرقت و ایجاد محیط امن برای مشتریان و فروشندگان هدف اصلی از سیستم امنیتی فروشگاه هاست. طبیعتا استفاده از یک سیستم کم هزینه نیز برای این مراکز در اولویت قرار دارد.

تکنولوژی های HD آنالوگ با توجه به حجم کم زیرساخت مورد نیاز و البته هزینه ی پایین برای نظارت بر صندوق ، درب ورودی و قفسه های کالا در فروشگاه ها مناسب می باشد.