فريم دوربين مدار بسته

فريم دوربين مدار بسته

فريم دوربين مدار بسته واژه ي FPSمخفف كلمه ي: Frame Per Secon و به معنی تعداد تصاوير قابل مشاهده براي فرد در ثانیه است كه به آن فريم دوربين مدار بسته...

بیشتر بخوانید